Ukuthi izinketho zezinkampani ezizimele zisebenza kanjani - Izinketho kanjani

Sep 01, ยท Okumangazayo yikho ukuthi laba bantu basuke bengenawo amaPassport, okwenza ngizibuze ukuthi bawele kanjani emngceleni? โ€ 1 Umsindisi uyasinxusela, ngokusebenzisa ukuqonda, ukulunga, kanye nomusa.

Angazi ukuthi ngisinde kanjani ngoba le ndoda idutshulwe sinayo abafana abavele baqhamuka esikhaleni bayicoboshisa ngibuka ngavele ngamelwa ingqondo ngangazi ukuthi ngizokwenzenjani njengoba bengingaphethe lutho, โ€ kusho uMnyandu. Igama ummeli linezimpande zolwimi lwesiLathini ezisho ukuthi โ€œ lowo onxusela abanye.

Sokusho ukuthi bayasazi IsiZulu uLimi Lwebele kanye nesiNgisi uLimi Lokuqala Lokwengeza. Imithetho kanye lezimiso ezikulo zisebenza kubo bonke abantu kungelani lokuthi bavela kuliphi ilizwe loba ukuthi bangumhlobo bani.

Izilwane ukuthi imizimba yazo ikwazi ukulwa nezifo ngokwayo. Izintokazi zaKwaMashu ezinenkampani esiza izinkampani ezisafufusa, zitshengisa ukuthi ningaba abangani niphinde niqhube ibhizinisi ngempumelelo.

Ibheka ukuthi iziphi izindlela eziqondile zokupha izilwane ukudla nokubaluleka kwenhlanzeko ukuze kugwenywe ukuthelelana nokwanda kwezifo nezimbungulu. Uthe uyazi ukuthi naye izinsuku zakhe zibaliwe.

Uthe akangabazi ukuthi uNjobo ubulawelwe umona. , ulwazi olunikezelwa umsebenzisi, oluqoqwa mayelana nomsebenzisi, noluqoqwa mayelana nokusetshenziswa kohlelo lokusebenza noma idivayisi yomsebenzisi), kufaka phakathi ngokuveza iqoqo, ukusetshenziswa, nokwabelana kwedatha, futhi kufanele.

Ukubala iBhayibhili lokucabangisisa ngalokho okubalileyo kanye lokusebenzisa izeluleko zalo kungakunceda ukuthi ube ngumuntu othembekileyo futhi oqotho enhliziyweni. Ukuthi izinketho zezinkampani ezizimele zisebenza kanjani.

UHorn ( ) ocwaningweni lwakhe lapho ebheka ukuthi umculo ungasiza kanjani ukuthuthukisa amakhono okulalela kubafundi abafunda isiNgisi njengoLimi Lwesibili, uthi umfundi woLimi Lwesibili lokwengeza kufanele agqugquzelwe ngothisha. UJesu Kristu ungummeli wethu noBaba.
Kanti yini umsebenzi wonogada abagada umngcele uma abantu. Ukwazi lokhu kungasigcwalisa uthando kanye nokubonga ngokuHlawulelwa Kwakhe.
Kufanele ukuthi ucace ukuthi uphatha kanjani idatha yomsebenzisi ( isb. Ibuza umbuzo wokuthi ngabe yini isilwane esinempilo futhi sigcinwa kanjani sinempilo?
Iziqondiso zalo zilokhu zisebenza lalamuhla.
UKUTHI-IZINKETHO-ZEZINKAMPANI-EZIZIMELE-ZISEBENZA-KANJANI