Ukubuyekezwa komthengisi we schaeffer wamasonto onke - Komthengisi schaeffer


Its mission was to fight against the South African government. We light for their interests.
It will be the fighting arm of the people against the racist government and its policies of racial oppression. We made this known not only with words.

Izimpawu Zokuthi Kufanele Kwenziwe Umsebenzi. Ziningi izimpawu abantu abakholelwa kuzona ukuthi zivela kwabaphansi njengokuthi: Umuntu ongasekho ubefika ngephupho emndenini wakhe uma esefuna umsebenzi lowo noma kukhona afuna ukukukhuluma nabo.

We still remember with bitterness how they murdered Hector Peterson on June 16, 1976, and still continue shooting many of his age wherever we de­ mand the scrapping of the abomi nable system of bantu education We have not known peace in South Africa, the. 8 “ Mina ngingu- Alfa no- Omega, ” kusho iNkosi uNkulunkulu, “ okhona nowayekhona nozayo, uMninimandla onke.

Ukubuyekezwa komthengisi we schaeffer wamasonto onke. On 16th December, 1961, Umkhonto We Sizwe, military wing of the ANC, made it known that we, the oppressed people of South Africa, would fight for our rights.

Recognising that our army. ” 9 Mina Johane, umfowenu nomhlanganyeli kanye nani ekuhluphekeni nasembusweni nasekubekezeleni kukaJesu, ngangisesiqhingini esithiwa iPhatmose ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu.

We would like to show you a description here but the site won’ t allow us. UMkhonto we Sizwe ( abbreviated as MK, Xhosa pronunciation: [ uˈmkʰonto we ˈsizwe], meaning " Spear of the Nation" ) was the armed wing of the African National Congress ( ANC), co- founded by Nelson Mandela in the wake of the Sharpeville massacre.

The military code of Umkhonto we Sizwe Preamble the opportunity to serve in the people. 1961: ` Umkhonto we Sizwe will be at the front line of the people` s defence.

And a big illusion.

UKUBUYEKEZWA-KOMTHENGISI-WE-SCHAEFFER-WAMASONTO-ONKE