Kanjani ukuba ngumdayisi wemali - Ukuba wemali


Esentabeni yaseGalile esezonyukela ezulwini, uthuma abafundi bakhe ukuba bayofuna izisebenzi ezengeziwe, ethi: “ Ngakho- ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi, nibabhapathize. 11 Ukuhlakanipha kuhle njengefa, yebo, kunenzuzo kwabalibonayo ilanga, 12 ngokuba kusemthunzini wokuhlakanipha njengasemthunzini wemali, kepha inzuzo yokwazi ingeyokuba ukuhlakanipha kulondoloza ukuphila kwalowo onakho.

Kukulesi Sigodlo lapho amagumgedlela amaNgisi abopha khona iNgonyama uDinuzulu. Ukuba aphile kahle futhi aphile isikhathi eside.


10 Ungasho ukuthi: “ Kwenziwa kanjani ukuba izinsuku zokuqala zazizinhle kunalezi na? I brazillian hair ayifakile ivuvuzela lowomuzwa wokufunana.

Ndakhiwe zezingxaki. " Emasontweni edlule kwaba nomlaleli owacela ngichaze ukuthi uhlatshelwa kanjani uJehova.
Inzindebe zethu zizwana ukuba tender but firm at the same time. Ngidumile ngokuziphatha kahle la elokshini.
Lalela- ke ngikutshele. Ngesikhathi ungahlolile awuzothola imithi ezokusiza.
Kanjani ukuba ngumdayisi wemali. Ngedlule amahips nezinqe.
Ngehle ngokuphathaphatha. I perfume ayifakile iyangihlanyisa. Ungangibuzi ukuthi kwenzeke kanjani ukuba ngigcine ngimithiswe uThemba kanti ngithandana noSipho. Ngihambise isandla zami lapha ephentini lakhe.

Isihloko sanamuhla sithi; " Uhlatshelwa kanjani uJehova. , nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho.

8Ukwesaba ukuyohlola igazi bese uhlala ngokwesaba ukuthi mhlawumbe unalo igciwane. ISIGODLO OSuthu sivamile ukuba yindawo yezigameko eziguqula umlando kaZulu.

Jan 07, · Siyangcweka ngolimi. 8Ukwesaba ukutshela abanye ukuthi usunalo igciwane le- HIV.

” Ngokuba awubuzi kanjalo ngokuhlakanipha. 8Ukukhishwa inyumbazane, angabibikho okusingathayo. Johane 4: UJesu uyixazulula kanjani le nselele? Ngiyisibonelo uma kukhulunywa ngetshi' tshi, i’ virgin’ uqobo lwalo.

Ngivule igown yakhe. Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. There are too many things to explain when it rains, I guess it pours. ” — Mathewu 28: 19, 20.

8Ukuhlala uwedwa sonke isikhathi. 28 JANUARY - UHLATSHELWA KANJANI UJEHOVA.
" Incwadi ka- Eksodusi 22: 20: " Ohlabela abanye onkulunkulu ngaphandle kukaJehova yedwa uyokubhujiswa nokubhujiswa.

KANJANI-UKUBA-NGUMDAYISI-WEMALI