Imihlahlandlela yezinhlelo kanye nokulawula endaweni yokuhweba enokuzenzekelayo kakhulu yamapulatifomu okuhweba - Yokuhweba enokuzenzekelayo

UKUHLOLWA KWELIZWELOKE IMIHLAHLANDLELA YOKUHLOLA ISINDEBELE ILIMI LEKHAYA IGREYIDI 3. IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE 5 endi^ Siyahlangana, ithuba elide olo hlobo, ngentsasa, kungenxa_ kungenxa yokuba ndiza apha ukuza kwenza la makhasethi. ” 3 “ Sonke ngabanye singabomnde- ni kaNkulunkulu futhi siyadingeka kuwo, ” kusho uDadewethu. Uthe leyo yimali encane kakhulu ngoba usuke emoshe nesikhathi sakhe eya kuleyo ndawo yobumnandi.
Indawo yokulahla umlotha iyindawo engama 2500 ha ( ekhona nesele yokulahla umlotha kanye nemiselekazi yokungamela ukunukubezeka) futhi isendaweni engu 4. Holland womgwamanda wabapostoli abayi- Shumi naMbili.
Kunabalingiswa abayizicaba kanye nabalingiswa abayindilinga – nokuba yimiphumela yendlela umbhali ababeka ngakhona abalingiswa. Umlingiswa oyisicaba akasiyena umalalephenduka endabeni noma emdlalweni wonkana.


5 km ngasempumalanga. Izinhloso zalolu cwaningo ukuthola uvo lwabafundi kanye nabasebenzi besikhungo esiphakeme iNyuvesi YaKwaZulu- Natali ngokufundwa kanye nokufundiswa kwesiZulu, ukuhlola izinhlelo zokufundiswa kwesiZulu eNyuvesi YaKwaZulu- Natali kanye nokuhlola imivuzo yezemfundo ngokufundiswa kwesiZulu eNyuvesi YaKwaZulu- Natali.
Imihlahlandlela yezinhlelo kanye nokulawula endaweni yokuhweba enokuzenzekelayo kakhulu yamapulatifomu okuhweba. Eyenza bona iimpukani kanye nezinye iinunwana ezithwele amalwele zingangeni. ( a) Abalingiswa abayizicaba Umlingiswa oyisicaba umlingiswa ovele abe yinto eyodwa nje, angashintshi. Umbuso kufanele ufundise abantu ngokusetjenziswa kwamanzi kanye nangokuhlanzeka.
Ngamabhande okuthutha, ukusabalalisa kanye nendlela yokwenza inqwaba kusukela esiteshini sokuphehla amandla kuye endaweni yokulahla umlotha. ISINGENISO Umzombe womnyaka we wokuHlolwa kweLizweloke ( ANAuzakulawulwa kizo zoke iinkolo zomphakathi nalezo.

“ Uyayizwa imithanda- zo yakho. ^ ngoku ba^ Yabona, ningabona phaya kwelaa gumbi, a_ amakhasethi e_ enziwayo ngoku, kwaye ayaphuma aye kuyo yonke indawo ehlabathini jikelele.
Igama lakho kanye nesimo sakho, ” kwasho iGosa uJeffrey R. Uyawazi amathemba akho kanye namaphupho, futhi kanye nokwesaba nokuxakeka onako.

“ Awasangisebenzeli ( amakilabhu). Sengenza imicimbi emikhulu enebhajethi ekahle, ” kusho uSgqemeza.

IMIHLAHLANDLELA-YEZINHLELO-KANYE-NOKULAWULA-ENDAWENI-YOKUHWEBA-ENOKUZENZEKELAYO-KAKHULU-YAMAPULATIFOMU-OKUHWEBA