Indlela ongakhetha ngayo izinkampani esebenza enkampanini yangasese - Indlela ongakhetha

Apr 24, · Nxa ekade ekhuthele kuzobonakala ngayo inyandezulu ihamba ngokushesha. Indlela esizwa ngayo izinto ziyiyona ivamile ukuhluka kulokhu eziyikona ngempela kuze kube uKrestu uba yisisekelo ezimpilweni zethu aphinde aphilise imizwa ehlukumezekile.


Kungenze uye wakhuthazelela ukuhlupheka okuthile, wenza umsebenzi omningana, wahamba emigwaqweni eminingi, futhi walalela izintshumayelo eziningi, futhi akuzange kube lula ukufika lapha. Ngoxa uDavide wayevakalisa indlela azimisele ngayo ukugcina ingqibelelo, wacela nokukhululwa.

Izaga nezisho indlela okukhulunywa ngayo sakutekula ukuchaza kabanzi ngaleyonto okukhulunywa ngayo. Ukuhlala phezu “ konogumbe, ” kubonisa ukuba uYehova uwasebenzisa ngokupheleleyo amandla akhe.
Ngobo busuku, uYehova waxelela uYosefu ephupheni, wathi: ‘ UHerode ufuna. Ngaba yayinguYehova owayewathume ukuba aye kufuna uYesu?
Izindaba Zokuzekana/ Bhebhana # Wangidla_ Mlox_ S tage_ 60 Avuke umama aye emsebenzini. Indlela ongakhetha ngayo izinkampani esebenza enkampanini yangasese.

Yema phezu kwendlu aza la madoda angena kuloo ndlu. Uphawu abalasele ngalo uYehova luthando— kungekhona.
Nathi sinako ukugcina ingqibelelo nakubeni singafezekanga. Amfumana uYesu ekunye nomama wakhe, uMariya.
Ngokwesibonelo, isikhathi esisisebenzisa sinaka abangane bethu bomshado kanye nendlela esibanaka ngayo, sibabonisa uthando nenhlonipho kuwukonga esikwenza nsuku zonke okungase kuthele ngokucebile. Yena akasebenzi nanmuhla.
Kanti nxa kade evilapha elubeka lapho alubeke khona layo inyandezulu angene kuyo izobonakala ihamba kancane ingabonisi ukujaha. Ave e' nice shame' Kodwa kulelilanga umqondo wami awuvumi ukusuka kulesithombe engisibone ebusuku bebhebhana nomama.

Min a ngizosala nobaba. Indlela Okufanele Uhambe Ngayo Isigaba Sokugcina Sendlela Manje senisesigabeni sokugcina sale ndlela, futhi yisigaba esibucayi sayo. Ubungoti bokusebenzisa lendlela yokukhuluma kusukela emlandweni wento noma isenzo esithile. Lendlela okwakukhulunywa ngayo emandulo yakhula kwanda kwasabalala kwaba indlela ejwayelekile neyamukelekile emphakathini. Nokho, lapho siqinisa izibopho zomkhaya, siyasondelana, futhi ukuphila kuba okucebe ngokwengeziwe. Aqubuda kulo mntwana aza amnika izipho zegolide, intlaka yokuqhumisa nemore.

Ngike ngisale naye ngamanye amalanga.
INDLELA-ONGAKHETHA-NGAYO-IZINKAMPANI-ESEBENZA-ENKAMPANINI-YANGASESE