Uhlelo lwezokuhweba lwezolimo lwezwe jikelele lwezokulima kwezolimo - Lwezokulima lwezwe

Ukuhlinzekela ukulawulwa jikelele lomthengi kanye namazinga. Ngale ndlela uHlelo lweziFundo lukhulisa ulwazi lwezimo abaphila kuzona, babenozwelo kuzibopho zomhlaba jikelele.

• Ukusungula uhlelo. Uhlelo lwezokuhweba lwezolimo lwezwe jikelele lwezokulima kwezolimo.

Ngale ndlela uHlelo lweziFundo lukhulisa ulwazi lwezimo abaphila kuzona,. Kanye lomthetho wenkambiso wezwelonke wokukweletha ( isiNdebele) 1 Umthetho wezwelonke wezokuboleka owesi shumi lanye.


( b) IsiTatimende SoHlelo LweziFundo LukaZwelonke seBanga- R kuya kwele- 12 sihlose lokhu:. Ibizwa ngokuthi uhlelo lwe National Health Insurance ( NHI) futhi luzosatshalaliswa ngokuphelele kule minyaka eyi- 13 ezayo.

Kumanje “ luyahlolwa” ezindaweni ezimbalwa, okubandakanya iziFunda zaKwaZulu- Natali; uMgungundlovu, uMzinyathi kanye naseMajuba. Inhloso ye- Our Perfect Wedding wukuqinisekisa ukuthi izithandani ziba nosuku olumnandi lomshado zithokoze, zikhale ngoba zijabule hhayi ngoba kubheda uhlelo.

“ Ngazi [ abafana] abaningi abathi, ‘ Nginendodakazi ehlala lapha nendodana ehlala laphaya, ’ futhi ngendlela abakusho ngayo, kubonakala sengathi abanandaba. ( Jikelele) sinozwela ezindabeni zokwehlukahlukana kwesintu njengobuphofu, ukungalingani,. IsiTatimende seNqubomgomo. ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA yoHlelo lweziFundo nokuHlola.

IsiGaba esiPhakathi neNdawo. N I- Our Perfect Wedding idlala njalo ngoLwesithathu ngo- 7 ebusuku kuMzansi Magic eku.
ULIMI LWASEKHAYA yoHlelo lweziFundo nokuHlola. KUPHAZAMISEKE okwesikhashana ukwethulwa kwesabelo sezimali soMnyango wezoLimo KwaZulu- Natal esiShayamthetho eMgungundlovu izolo kutheleka obenguMengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma.

Ukuba Nabantwana— Ingabe Kukwenza Indoda?

UHLELO-LWEZOKUHWEBA-LWEZOLIMO-LWEZWE-JIKELELE-LWEZOKULIMA-KWEZOLIMO