Iyiphi indlela engcono kakhulu yokudayisa imali yangaphandle - Yokudayisa iyiphi

Ngakho, ngaphambi kokuba ugxile kumuntu oyedwa ngokukhethekile, kudingeka uzinike isikhathi sokufunda “ isifundo” esibaluleke kakhulu— indlela yokwakha abangane. Kamuva, lapho uthola umuntu ofanelekayo, uyoba sesimweni.

IzAga 8: 22, 30) Wayazi ukuthi indlela engcono kakhulu yokuphila igxile ekukhonzeni uNkulunkulu nasekufakazeni ngeqiniso. Ngenkathi ngi- khethwa ukuba nguMongameli weBandla, Ngathi, “ Ngizozinikeza umsebenzi owodwa.

Liyasiza kwabaphethwe amaqolo. “ Iyiphi leNkosi yodumo,. Isipho esiNgcwele sokuBonga. UNKULUNKULU UYASIHLOMISA UKUZE SIZISIZE.

L ona bekungumhlangano omu- hle kakhulu. Wathola izitifiketi zokukhombisa ukuthi sekakulungele ukuba wumleli.

18: 37 ) Kwakusobala kuJesu ukuthi noma iyiphi enye indlela yokuphila yayiyoba eyobugovu nengenalo ikusasa. Zakhe nakulabo abaseduzane nathi nalokho okuningi abakulethayo ezimpilweni zethu.
Futhi- ke ayikho indlela engcono yokukhulisa ukukholwa kunokukuphila ukukholwa kwethu, okusho ukwenza izinto eziwumphumela. Kuningi ukukhuluma okubangwa yimali okungaba izimo zakho noma ikhulumise umuntu.

Mina, Jehova, nginguNkulunkulu wakho, Lowo okufundisayo ukuze uzuze. Iyiphi indlela engcono kakhulu yokudayisa imali yangaphandle.
Umathunga Ikhambi. ” — Isaya 48: 17, 18.

SESISIDE kakhulu isikhathi laba ngundabizekwayo igama elithi imali. Wayeziqhenya futhi enokuzisola ukuthi kungani wakhetha indlela embi yokuxazulula izinkinga zakhe ngobugebengu ngoba kube wasebenza wathola imali yoku bhadala imfundo yakhe.

Njengoba nje izigidi zabantu ziye zazibonela, ukuhlakanipha okutholakala eBhayibhelini kuyasebenza futhi akunakuqhathaniswa. Umathunga Ikhambi eliyisigaxa esimbiwa pbansi okwenziwa ngalo isichonco sesifuba nembiza ehambisayo.

IYIPHI-INDLELA-ENGCONO-KAKHULU-YOKUDAYISA-IMALI-YANGAPHANDLE