Indlela yokuwina omkhulu ngezinketho kanambambili - Yokuwina omkhulu


Ukulungisa igalikuni : 1. Indlela yokukhanda itshe lomsoco nomdlandla eliphakelwa izimbuzi Le ncwadi ichaza iphinde ikhombise izithombe zokwakhiwa kwentshe lomsoco elinikwezwa liphakelwa izimbuzi.

13 UJesu Mfundisi omkhulu ebantwini boke ekhe baphila. Kodwa abefundisi benkolo baye basonta izimfundiso. South African gospel artist Andile kaMajola is on a roll and has released another gospel album called Chapter 8. Nakafundisako bekathanda ukusebenzisa imifanekiso neembonelo.
Ngale ndlela yokwethulwa kwabalingiswa: " Kwindlela esadrama, umbhali noma umlobi uvumela abalingiswa bakhe ukuthi baziveze bona kithi ngamazwi abo noma ngezenzo" ( Kenney. Ukuphathwa Nokuthuthukiswa Kwemithombo Yabantu kwakhiwe yilezi zingxenye ezilandelayo: ukuPhila Kahle Kwabasebenzi, ukuThuthukiswa Kwezabazenzi,.
Kufake efrijini, ukumboze, ngesikhathi uqala ukupheka igalikuni. Izinsizo ezingatholwa ngumphakathi.
Hlela indlela yokuxhumana emphakathini ukuze abesifazane basizane – kulula ukuxazulula izinkinga uma unabantu abakusekelayo. ( 2 Thimothewu 3: 16) IBhayibheli lichaza indlela esingamjabulisa ngayo uNkulunkulu, ukuthi kungani evumela ububi nokuthi yini azoyenzela abantu esikhathini esizayo.

( Matewu 13: 34) Phela nakumifanekiso yenza kube bulula ukuzwisisa amaqiniso azikileko ngesikhathi esifanako ithinte ihliziywakho. Indlela ongaletha iHora loKufingqwa kumphakathi wonke.

Eminyakeni egadungileko, iincwadi zethu bezihlathulula umfanekiso kaJesu ngendlela ebulula nekhanyako. ” Nekabanjwako begodu azokubulawa msinyana, uJesu wabenzela indlela yokuphepha.

IBhayibheli liyiZwi likaNkulunkulu. ( Jwanisi 13: 33; 18: 7- 9 ) Njengombelethi, kufuze ukuphaphamele ukulinga kwakaDeveli ukulimaza abantwabakho.


Cabangela indlela uJesu avikela ngayo abafundi bakhe, labo ngethando egade ababiza “ bantwabami. I forex ine inr; I forex trend trend rider uhlelo lwe v3.

3 Indlela yokufaka isicelo 6. Wababalela izinto ebekufuze zibhujiswe, bewazakhela nelitje lesikhumbuzo ngokuziphakamisa.

Imisebenzi yokukhulekela komkhaya isiqondiso kubazali funda ngalokhu: indlela umoya ongcwele osinika ngayo amandla ukuze sikhonze ujehova bukeza abahluleli 13- 16. ” — Kolose4: 6.


Ezibizwa iHhovisi Lomsebenzi Omkhulu Wezezimali kanye nokuPhathwa Komnotho Ongabantu. Toggle capimigation SEMENOVEVGENIJ4.

“ Futhi wathi UBaba: Phendukani, phendukani, nib- habhadiswe egameni lendodana yami ethandekayo” ( 2 Nefayi 31: 10– 11). Dwelisa izizathu ezithathuzokuba ukholelweekubeni ungalalaninamntu de utshate.

Nasi isibonelo esiphuma ku 2 Nefayi: “ [ uJesu] wathi kubantwana babantu: Ngilandeleni. Thola sonke isikole sibambe iqhaza, wonke umfundi efunda!

INDLELA YOKUSIZA NJENGOMPHAKATHI Uma wazi othile ophuza utshwala ngesikhathi ekhulelwe, zama ukukhuluma naye kunokuba umahlulele – angase azizwe sengathi kungaphezu kwamandla akhe futhi akakwazi ukubhekana nesimo. This man of God is truly passionate about his God and his.


Lena- ke yiyona ndlela abalingiswa abavezwa ngayo kithina kwidrama, njengoba phela negama liyazisho nje lithi lena yindlela “ yobudrama”. Banebutho lakhe bathi nabaqeda ukuhlula ama- Amalekhi epini, akhange asayingena yokuthobela uJehova, wathoma ukuzenzela izinto ngeyakhe indlela.

Lifana nencwadi evela kubaba onothando. Lelitshe lomsoco akufanele liphakelwe izimbuzi lilodwa kufanele kubekhona okunye ukudla ezikutholayo.

Indlela yokuwina omkhulu ngezinketho kanambambili. Indlela Yokuchaza Iinkolelo Zakho Ngokulalana “ Kwazi ukuphendulabonke ngabanye.

Ngakho- ke, bafowethu abathandekayo, singamlandela uJesu ngokusinda sizovuma ukugcina imiyalelo kaBaba? Funda ikhasi- elilodwa lethu ngokuba kungani imfundiso yekhompyutha sayensi ibalulekile, kanye nokuthi ungasiza kanjani ngokweseka iHora loKufingqwa.
Indlela yokupheka: Ukwenza i­ salsa: Xuba izithako ze­ salsa ebese uthela izinongo zokunandisa.

INDLELA-YOKUWINA-OMKHULU-NGEZINKETHO-KANAMBAMBILI