Imisebenzi yokuphatha phambili - Imisebenzi yokuphatha

NgokukaNkulunkulu, ukuthunywa kwethu, okugxile ezidingweni ezingokomoya zalabo abalambele ukulunga, kuza kuqala. Imvume Yokuphatha Amaminithi Ebhodi.
Ngesikhathi lapho umphathi/ umenija esebenzisa imisebenzi ethile ehambe- lana nemisebenzi emine, kufanele ahambe phambili abambe izintambo, nguye ozokhombisa indlela eya phambili, nguye ofanele axoxane nabasebenzi ba-. Kuyidlula kude yonke imisebenzi ekhuthazwa abantu.
Imisebenzi yokuphatha phambili. [ Isigaba sama 93 indawo yaso ithathwe yisigaba sesi 7 soMthetho wesiThupha oChibiyela uMthetho-.


Inomthwalo wokuziphatha jikelelele imisebenzi. P rof Kinta Burger took up office as UJ’ s Registrar on 01 January.
INqubo yokuziPhatha yase- Vesuvius yendlala okuyigugu kwi- Vesuvius kanye nemigomo yokuziphatha elindelekile kubo bonke abantu abasebenzela i- Vesuvius kuyo yonke imisebenzi eyenzayo. IMISEBENZI YOMNYANGO WEZOKUPHATHWA KWEMISEBENZI YOMBUSO ( DPSA) I- DPSA yeluleka uNgqongqotjhe wezokuPhathwa kwemiSebenzi yomBuso ( MPSA) ngeendaba zomgomo eziphathelene nabasebenzi bakarhulumende ngokwegunya.

Sinezizathu ezizwakalayo ezingokomBhalo zokukuthatha ngokungathi sína lokho kuthunywa. Imisebenzi yokuphatha edzimelele ekghonweni, umnqopho, ukungathathi ihlangothi kanye nesidingo sokulungisa ukungalingani kwesikhathi esidlulileko NgokwesiGabasomThethosisekelo, 1996, imisebenzi kanye namandla we- PSC ngilawa:.


SoMthetho Wokuqhutshekiselwa Phambili. Nemikhuba yokuphatha abantu eqhubekela phambili ukuyakha ukuthi

Imisebenzi Yomthetho Izinqubomgomo kanye nezinqubo zomthetho Izivumelwano. Anesibopho ePhalamende sokusebenzisa amandla awo kanye nokwenza imisebenzi yawo.

Prior to this position she was the Executive Dean of the Faculty of Science at UJ for almost 10 years. Imisebenzi ye- DPSA, njengoba ibekiwe kusigaba 1, ingokuthi amaklayenti ayo angeminye iminyango kahulumeni futhi ayethuli noma ngabe yiluphi usizo emphakathini.
IMISEBENZI-YOKUPHATHA-PHAMBILI