Ngabe isikhathi sini izimakethe zelondon ezivulekile - Ezivulekile zelondon

Ngabe sengiyamuphendula ngokuthi kangivumelani naye uma ethi selishabelele usiko lokufunda nokubhala ngesiZulu, kepha ngiyamuvumela uma ethi asiyisukumele le nsumansumane esibhekene nayo, ngoba imibhalo yesiZulu ayihloniphekile futhi ayiziwa ngalendlela okumele yaziwe ngayo. Kodwa, ingabe lokho kubonisa ukuhlakanipha okusebenzayo?
Ndikhangela umdla kukholo nemithandazo yenu xa ndiphendula ithuba eliyintsikelelo lokuthetha phambi kwenu. Intobeko Izisa Iintsikelelo Ulwazi lwenyaniso kunye neempendulo zemibuzo yethu ziza kuthi xa sithobela imithetho kaThixo emikhulu.

1 Funda lesi siiqeshana esingezansi bese uphendula imibuzo elandelayo: Bahlele ukuhlanganela ehholo lomphakathi. Zazi nezinselele ozobhekana nazo futhi uzilungiselele ukubhekana nazo.

Ngokuhamba kwesikhathi, lapho umyeni ethola lokho obekufihliwe, uzoba yini umphumela? B azalwane noodade bam abatha- ndekayo, ndibulela ukuba ndi- nani ngalentsasa.

" Ok, susa izandla zakho kimina. Kunalokho, uma ithola isikhathi esikahle sokuchaza izinto ezingathandeki ngomoya ozolile, cishe umyeni wayo uyokwazisa ukwethembeka kwayo.

Abalwazi kahle ulimi Lwebele baqhuba kahle esikoleni noma ngabe ulimi lokufundisa kungesilona oLwebele. " Sengidliwa amahloni. Ukuba nginendawo yokulala ngabe ngiziyele khona" Vele ngisuse izandla zami. IsiZulu Ulimi Lwasekhaya/ P1 DoE/ Iphepha Eliyisibonelo ( Exemplar) NSC Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha Phenya ikhasi 7 ISIQEPHU C: UKUSETSHENZISWA KOHMI UMBUZO 3 3.
Ngemva kokucabanga ngale ndaba, ungase ube nomuzwa wokuthi indlela engcono, ukusebenzela ukuthuthukisa umshado wakho. Imizamo yokuthola laba abashayiwe ayiphumelelanga, kwaze kwashaya isikhathi sokushicelela. Ingabe uyoyithanda kakhulu? Ngabe isikhathi sini izimakethe zelondon ezivulekile.

Mar 02, · Lingime emphinjeni lelogama. Ngisho ngabe bekwenziwa wumuntu wesilisa nowesifazane, akwemukelekile endaweni kaNkulunkulu, ” kusho uMncwabe.
Noma ngabe ukhethani, kufanele uyazi imiphumela. Okumqoka ukuthi othisha abanamakilasi anabafundi abaxube izinhlanga kufanele bakwazi ukufundisa ngendlela ezokwenza ukuthi wonke umfundi abone ukuthi uyahlonishwa nesiko lakhe liyahlonishwa.

NGABE-ISIKHATHI-SINI-IZIMAKETHE-ZELONDON-EZIVULEKILE