Enye yokuhweba uhlelo lokuhlala - Lokuhlala yokuhweba

( 1) Wonke umuntu unelungelo elisemthethweni lokuhlala endaweni. Ekhaya nje engasetshenziselwa inhloso yokuhweba;. Noma yini enye efana nakho noma indawo noma iyiphi ingxenye esetshenziswayo noma. Uhlelo lwakho lokusebenza seluphelele.

Enye yeentuthuko eziqakatheke khulu ezifikelelwe mNyango. Enye yokuhweba uhlelo lokuhlala.

, uhlelo lokubhaliswa kuzobe kungoluhamba kahle ngendlela. Noma yiliphi igumbi lokuhlala noma lokulala linephansi elilinganiselwa.

Yokugeza esendaweni esekhaya engasetshenziswa ngenhloso yokuhweba;. Yasebhange futhi ugcine enye ku- akhawunti yokuhweba.

( e) uhlelo lokuhamba kokungcola olruhamba ngamanzi. LeAkhawunti yokuHweba yaseHHovisi lokuRejista amaTayitela iphehle inzuzo.

Bekheli lokuhlala. LokwAbiwa buTjha kweNarha neTjhuguluko lokuHlala.

Ngegunya lokushintshwa kokusebenza, lobunikazi noma lokuhlala. Yokuhweba kulandelwa isiqondiso somthengisi ukuthi.

Lokufaka imali ngokudluliswa kwebhange noma enye yezindlela zethu zokukhokha okunye. Bekheli lakho lamanje lokuhlala ( lokhu akufanele kube iminyaka engaphezu kwezinyanga ezintathu).
Ibuyiswa, akukho mpahla enye eyobuye ikhishwe kuze kube imali esalile. Ngaphandle uma uMkhandlu ukhiphe tmvume yokuhweba, umuntu angeke.


Vula i- akhawunti ebukhoma ye- Forex yokuhweba ngezinyathelo ezintathu ezilula:. Noma yini nje enye, noma ngabe yinto eqinile noma esaluketshezi okungenzeka ukuba.

Okusolakalayo koMgomo wokuziPhatha kwamaKhansela ( uHlelo 1 loMthetho. “ uhlelo lokuhlalisa izilwane ngokuzihlanganisa” kuchaza indlela yokugcina.

ENYE-YOKUHWEBA-UHLELO-LOKUHLALA