Izinketho ezingekho zokuqondisa izifundo zokutadisha ekhaya - Izinketho izifundo


Abahlala khona bayahlelelwa yini uhambo lokuyobuka izindawo, ukushaywa umoya, izifundo, izinkulumo namabhayisikobho? 2 2 Izimiso Zokuhle Nokuhambisana Nazo CLARCO R 2 Okufanele Kuphawulwe Ngokuklanywa Nokusetshenziswa Kwalezi Ziqondiso Kunezinto ezimbalwa okumelwe uzikhumbule lapho ufunda lezi.

U- Amanda Shelembe ( 18), ofunda eNdala High kuthiwa usephila ngokuzivalela endlini emuva kokuphoxwa wuthishanhloko wesifazane phambi kwabanye abafundi. Ukubhema ugwayi nakho kuyalutha kakhulu, mhlawumbe kakhulu ukudlula ukusetshenziswa kwezidakamizwa.

Abanye bakuthola kunzima ukukholelwa ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina. UNkulunkulu wayezilalela izinto.


SEKUPHELE amasonto amabili ebhuquza ekhaya umfundi wakwaGrade 12 eRichmond okuthiwa uxoshwe wuthishanhloko ngoba eyisitabane, egqoka nomfaniswano wabafana. UJehovawayizwa imithandazoyakhe. Kuviki ezayo abanye benu bazabe bebhala imihloliso yabo yokuphela komnyaka, ngilifisela inhlanhla njalo ngiyalikhulekela lami ukuthi iNkosi, enguSimakade alikhumbuze konke elikufunde kusukela umnyaka uqalisa kuze kube khathesi. Sengiyizame yonke imishanguzo nezimbiza ezivusa umlilo kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.

Iziphi izizathu ezikuqinisekisa ngokuthi siseduze nesiphelo salesi simiso sezinto? Kwala ngisho sengimthengela imoto kanokusho ukuzama ukumehlisa umoya kodwa lutho akulungi.
IZIFUNDO ENGIZITHOLA EBHAYIBHELINI ABANEMINYAKA EMITHATHU NOMA NGAPHANSI UDaniyeli Wathandaza! Siyadibana njalo bafundi kulolu hlelo lweSiNdebele.

Izuzwe kuzo zonke izifundo; Inqubekela phambili yolwazi; okuqukethwe nengqikithi yalelo nalelo banga kukhombise inqubekela phambili ukusuka kokulula kuya kokulukhuni. Izinketho ezingekho zokuqondisa izifundo zokutadisha ekhaya.
• Umphakathi uyazibandakanya yini ngandlela- thile naleli khaya? Iplani yesifundo isixhosa ( ulwimi lwenkobe) umongo: umbongo ibanga lesixhenxe.
Akukho engingakwenzi ekhaya njengendoda, inkinga yinye nje kuphela, ile yobudoda bami. Daniyeli 6: 10, 20- 22 UDaniyeli wayethandaza kuNkulunkulu usuku nosuku. Nokho, izikhulu zikagwayi zingamalungu omphakathi acebile nahlonishwayo. I- World Health Organization ithi ukubhema kubulala cishe abantu abayizigidi ezine ngonyaka.

IZINKETHO-EZINGEKHO-ZOKUQONDISA-IZIFUNDO-ZOKUTADISHA-EKHAYA