Ulahlekelwa yizinketho zezimpahla uma ushiya inkampani - Yizinketho inkampani

Umhlomulo wentela, umhlomulo wezempilo, inhlawulo yentela, zonke lezi zindleko zingancishiswa uma. Edu is a platform for academics to share research papers.
Khuhla/ geza umzimba ngamanzi afudumele kanye. Ukwelapha uTwayi 1.
Home/ Umlando Wethu/ UZulu udweba umugqa uthi sekwanele ukuhlaselwa kweSihlalo. Umlando Wethu UZulu udweba umugqa uthi sekwanele ukuhlaselwa kweSihlalo.
Kulo msakazo kuke kwaba nabasakazi abanjengoJeffery Moloi, Kgomotso Motsunyane okuthe izinto sezingahambi kahle bashenxa ngaphandle kwezinkinga. Uma sikuyeke lapha ngeke siphinde sivimbe lutho namuntu ozogcwanekeka ngakoMdala nakuZulu.
Uma uphethe umsakazo ungabi yigwala. Hamba uye emtholampilo ukuze uthole ukwelashwa uma unotwayi.
Ubukhosi News April 8,. IsiFunda sase Zululand asigci- nanga e Vryheid ngemicimbi yo- kuqwashisa nokukhumbula abathintwa igciwane njengoba siphinde savakashela umpha-.

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA. Umuntu uma esedle ezikaFaro uyahluleka ukuziphatha futhi wenza izinqumo ezingagcina zinomthelela omubi empilweni yakhe.

AFRICAN LANGUAGES ( ISIXHOSA) at the. AMASIKO NEZITHETHE NEENDLELA ZOKUZIPHATHA KWAXHOSA.

Kuba lula nokumkhulula uma esekwazi lokhu ikakhululakazi uma uhlelo lwakhe lungenzi kahle. ZODWA CAROLINE GCINGCA- NDOLO.

” kuqhuba u Mkhize. Uma ungazizwa ukulungele, xoxa ngezizathu zalokhu nomsebenzi wezempilo ongakunikeza ulwazi oluqondile kanye nokukusiza ukubhekana nalezi zinto.
UPERVISOR: PROF N. Lolu hlelo lungolubalulekile kanti lunobungozi, uma ukhethe uhlelo okungelona ungazithola ulahlekelwa yimali.
Ulahlekelwa yizinketho zezimpahla uma ushiya inkampani. Submitted in fulfilment of the requirements for.

ULAHLEKELWA-YIZINKETHO-ZEZIMPAHLA-UMA-USHIYA-INKAMPANI