Lapho ukuthengisa izinketho zezinkampani zenkampani - Lapho zezinkampani

Lapho ukuthengisa izinketho zezinkampani zenkampani. Sangijabulisa simo sakhe sengcondvo ngemsebenti wasikhatsi sonkhe nesifiso sakhe sekuya nome ngukuphi lapho inhlangano yaJehova ingamtfumela khona.

Sidinga isu elihlelwe kahle, elihlala njalo ukuze sihlangabezane nalezi zinselele, nokubonisa indlela isakhamuzi ngasinye saseNingizimu Afrika esingafeza ngayo indima yaso. Kuwo wonke amazinga, ukuthi asungule isimo esifanelekile lapho kugxiliswa khona lokho okungamagugu, bese kwenziwa futhi nezibonelo zazo zonke izisebenzi.


Izinhlobo ezimbili zenkampani ePeru Sinikezwe lesi simo somsebenzi ku Peru ngaleso sikhathi kuyoba khona 2 zezinkampani ezisebenzisa leliqhinga kwentsha: labo kuphela eziwasebenzisayo kancane zabasebenzi, nabanye uyisebenzisele ukufinyelela esinekhono ngubani izobe izinkontileka kule scheme jikelele okuhloswe ukuba agcine ithalente. Lokwengeza ezikoleni lapho abafundi bekhuluma isiZulu njengoLimi Lwesibili, zingasombululeka uma abazali, abaphathi bezikole nemikhandlu yabafundi kanye nomnyango wezemfundo bengabambisana nothisha ekukhuthazeni nasekugqugquzeleni.

1 Ukuchitheka kwamafutha aseNingizimu Afrika kungcolise lapho kubusa khona izicebi ezimhlophe Kodwa lenhlekelele eyenzeke kulesisigceme saseThekwini siveze obala. Nokuntuleka kwamanzi lapho ziphakama.

“ Ngazi [ abafana] abaningi abathi, ‘ Nginendodakazi ehlala lapha nendodana ehlala laphaya, ’ futhi ngendlela abakusho ngayo, kubonakala sengathi abanandaba. Ukuba Nabantwana— Ingabe Kukwenza Indoda?

Nga- 1956 nakaneminyaka lengu- 22 budzala, wamenywa ekilasini lesi- 27. Yiwona- ke lona umgomo Wesu Likazwelonke Lokusetshenziswa Kwemithombo Yamanzi. Lapho- ke kufanele lithumele inqubomgomo yobumfihlo ukuthi, ngokuhlangene nanoma yikuphi ukuvezwa okuphakathi nohlelo, lichaza ukuthi iyiphi idatha yomsebenzisi uhlelo lwakho lokusebenza oluyiqoqayo noluyihambisayo, isetshenziswa kanjani nezinhlobo zezinhlangano eyabelana nazo. Lorraine abenemgomo wekuya eSikolweni SaseGileyadi.


2 Isigabaa) soMthetho- sisekelo sidinga ukuthi " kufanele kugqugquzelwe izinga eliphezulu lokusebenza ngokuyikho futhi ligcinwe linjalo" ekuphathweni komphakathi jikelele.
LAPHO-UKUTHENGISA-IZINKETHO-ZEZINKAMPANI-ZENKAMPANI