Yikuphi lokhu kanye nokukhetha kokuhweba - Kokuhweba nokukhetha

( a) Kungani iminyaka yokuqala engu- 400 yomlando weLobukholwa ibalulekile? Lokho kube sekunciphisa isivuno.

Ngakho- ke, kudingeka sicabangele ukuthi singanquma kanjani ukuthi yikuphi okwakhayo nokungakhi. Lokhu kulandela ukulandelela kukaDhlomo ukuvala imigudu yangaphakathi emnyangweni.
Ukuhweba ngokomzwelo akudingeki kube yinto embi - ikakhulu uma ulawula. Lokhu kuhlanganisa bonke abasebenzi, abaqondisi nama- ejenti e- CLARCOR. Ukuhlonipha ukwehlukana kanye nezenzo zokuqasha ezinobulungiswa — Sizimisele ukuhlonipha indawo yokusebenza yezinhlanga ezahlukene ngemisebenzi enikeza ukufinyelela okulinganayo kanye nempatho enobulungiswa kubo bonke. Siyasibona isidingo sokuzilibazisa ngezinga elithile, kodwa sifuna ukuzijabulisa ngezinto ezihlanzekile kuphela.
” Instead, Kiwanuka ended up walking out. Lunganqandwanga emasimini?

KUNGANI iminyaka engu- 400 yokuqala yomlando weLobukholwa ibaluleke kangaka? Yikuphi lokhu kanye nokukhetha kokuhweba.

Igcinwe ihlanzekile, lokhu kuzosiza ekutheni izifo,. Isinyathelo sokuqala ngesokuthi sivume ukuba yizoni kwethu futhi nokungabi namandla ngokwethu ukuba kube khona esizenzela kona ngalesisimo.

Ngesizathu esifanayo nesokuthi iminyaka yokuqala embalwa yokuphila komntwana. • Imisoco edingwa izitshalo aziyitholi bese izitshalo zingakhuli kahle.

Uncwaba Iqhubeka ekhasini 2 Iqhubeka ekhasini 2. Ekubhubhiseni imindeni kanye namaqembu abantu, Kepha kukho konke, ukwethembeka kukaNkulunkulu, lapho ephasa futhi ondla abantwana bakhe abahlukumezwayo, kuyaqhubeka.

6 Futhi uyohamba naye ngesikhathi sokuhamba kwakhe, ube ngumbhali wakhe, ngesikhathi engekho ongambhalela, ukuze ngithumele inceku yami, u- Oliver Cowdery, noma yikuphi lapho ngizomthumela khona. Kukhanya HOME WHO WE ARE OUR WORK WHAT WE DO CONTACT WELCOME Kukhanya is a client oriented contractor offering a range of civil engineering services and products.

O ukuqonda imisebenzi kanye nokusebenza kwemigwamanda yomphakathi; kanye o nokuhlola ngempumelelo nokuhlanganyela ekwenzeni isinqumo esenziwa yimigwamanda yomphakathi ethinta amalungelo abo. With technical expertise and an innovative team we focus on ensuring that service delivery is quality guaranteed.

Nansi okuhle, okubi, nokuhweba kokuhweba ngokomzwelo. All Kanye really wanted me to do was go in a room and be myself, which is the funnest thing in the world to do and a ticket to lifting my career, but I wasn’ t ready.

In a spirit of partnership, we have set a dynamic. Lokhu kungenxa yokuthi akalifuni ngokuzimisela iqiniso, futhi waneliseka nje ngokuqonda izimfundiso. Noma nini lapho sisebenzisa igama elithi “ wena” kulezi Ziqondiso, kusho noma ubani lezi Ziqondiso ezisebenza kuye. Kanye noMsindisi owavuka kwabafi- leyo okusinikeza ithemba nenduduzo uma sihanjelwe esibathandayo.

Uyayizwa imfundiso, ayizwe iyinhle bese eyigcina, futhi emva kokuqonda imfundiso wenza umsebenzi wakhe, kuze kube seqophelweni elithile. Kungumsebenzi kaMoya oNgcwele ukuba ulethe lokhu kuzisola.
Lobo bufakazi bumele bube busha uma ukufa kwenzeka. Ukutshalwa kanye nokukhetha uhlobo lomoba 5.
Ithimba elibheKela izifo nezinambuzane zomoba. 7 Futhi a uyogcotshwa ngaphansi kwesandla sakhe ukuchasisa imibhalo engcwele, futhi nokuyala ibandla, njengoba.

( b) Yiliphi iqiniso ngokuphathelene nokukhetha uJesu aliveza? Yikuphi kulemifanekiso echaza wena kangcono, noma ubuyoba yini ngaphandle kukaKristu empilweni yakho na?

3 Iningi lethu lingakhetha lokhu kwesithathu. Nakuba sisibi isimo sethu kepha sinalo ithemba.

* Funda Isifundo saleliviki ukulungisela iSabatha likaJanuary 16. Bonhlobo kuhulumeni kanye nezi- mali ezingenele kanye nokukhetha okuthile esikwenzayo uma sesi- cabanga ukwaba izinsizakusebenza.
Asihlanganyeli ekuziphatheni kokuhweba okunokuziphatha okubi noma okungekho emthethweni. ) kanye nazo zonke izinkampani ezingaphansi kwayo nezisebenzela yona emhlabeni wonke.

Kimina lokhu kuchaza ukuthi siyazama ukuthi ezimpilweni zethu sibe nomusa, uku- bonga, intethelelo, kanye nobubele.

YIKUPHI-LOKHU-KANYE-NOKUKHETHA-KOKUHWEBA