Ibhange elijwayelekile le inthanethi yokuhwebelana ngokuhlanganyela - Ngokuhlanganyela ibhange


EYENKANGA ) ISIXHOSA ULWIMI LOKUQALA OLONGEZELELWEYO P2 9 Akuvumelekanga ukufotokopa eli phepha Tyhila iphepha ICANDELO C: UMBONGO UMBUZO 7 Funda umbongo ukuze uphendule imibuzo ebuziweyo. Fundisisa ngenyameko uwuphinda- phinde ukuze ubenako ukuphendula ngokuzithemba. ( Ingxenye 3) Kusekelwe esahlukweni 4 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela. 6 Kwavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu, igama lakhe linguJohane.
5 USolomoni uthatha le ntombi abuyele nayo eJerusalema; umalusi uyayilandela. UngubaniUJesuKristu? UJesu wabekela imindeni isibonelo esihle kakhulu— eseyingane ngisho nalapho esemdala 2 HLOLA LOKHO OKUFUNDISWA IBHAYIBHELI Izingane zijabula nakakhulu lapho abazali bazo belingisa uJesu. UKUBEKWA ngaphansi kweso labaqaphi kwebhange laboHlanga iVBS sekudale uhlevane kwabaningi eNingizimu Afrika.

Isiphala Sezingwalo Esiku- Inthanethi OKUMAYELANA LATHI Imibuzo Ejayele Ukubuzwa Ngabantu Cela Omunye Wethu Azofunda Lawe IBhayibhili. Lapha sekukekwakhona amaCFI athe esefinyelele emalini eyizigidi ezingama- R30, kwafanele ukuba abhalisele ukungena esigabeni sesibili samabhange, le iVBS ekuso,.

Kwelezinsolo zokwenzelela ngaphandle kolwaka- Absa, kunalolo oluhlanganisa isigaba sesithathu sohlobo lwamabhange olubizwa ngamaCo- operatives Financial Institutions ( CFI). Ethula inkulumo lowo ongumphathi webhange ngodla laseNingizimu Afrika, uMnu uLesetja Kganyago, ubeke ngokuthi.


Waze wangibuyisa ekhaya. Ibhange elijwayelekile le inthanethi yokuhwebelana ngokuhlanganyela.

LIFUNDISANI IBHAYIBHELI? 9: 5 Kwakungukukhanya okuqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu, okwase kuza ezweni.


4: 1- 5, 8, 9) Yonke imizamo kaSolomoni yokuzuza le ntombi iba yize. Kanti vele siphilelani?
Lidluliselwe koKlebe elokuphanga ibhange Izindaba / 30 October, 11: 08am / ZANELE MTHETHWA 28/ 10/ 15 DURBAN: IZIGEBENGU ezibalelwa kwezingu 30 zidune ibhange lakwa Standard Bank kwaDukuza kwaqhunyiswa amaATM ngamabhomu kwaze kwadubuleka nephoyisa kulesehlakalo. Kodwa ngangifuna ukumbonisa ujehova ukuthi ngimbonga kangakanani ngokuthi wayengibonise isihe.

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa. Le ngoma iphetha ngesifiso sentombi sokuba isithandwa sayo size sigijima kuyo “ njengensephe.


Lokhu kwenzeke emva kokuthi uMnuz Blessing Mwali, obengenele ukhetho ngokuzimela, ehambise ubufakazi enkantolo yezokhetho. Ngakho ngabasusa onkulunkulu bamanga endlini kajehova.

KUYALISHUBELA ikhansela le- ANC laseNewcastle, ku- ward 23 emva kokuba inkantolo yaseThekwini ithole ukuthi kwavotiswa abantu abangahlali endaweni ngokhetho lohulumeni basekhaya ngo- Agasti 3. Uyake ubone angani impilo imfitshane kakhulu yini? Kambe sadalelwa ukuthi sidlale, sisebenze, sitshade, sikhulise. 7 Lowo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya, ukuze bonke bakholwe ngaye.
8 Yena wayengesikho ukukhanya, kepha wayengozofakaza ngokukhanya.
IBHANGE-ELIJWAYELEKILE-LE-INTHANETHI-YOKUHWEBELANA-NGOKUHLANGANYELA