Ikamelo elihlaza okwedlulele lokuhweba okukhethwa kukho - Lokuhweba kukho


IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE 1 IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE ` Masithobe iintloko zethu ngoku. Gobela ngaphambili bese ubheka ukuthi amabele omabili awela phambili kanye kanye.

Bheka ukuthi amabele omabili aphakama kanyekanye. Beka izandla zakho okhalweni, ucindezele ukhalo, amahlombe nezindololwane uziyise phambili.

Ikamelo elihlaza okwedlulele lokuhweba okukhethwa kukho. Ngeledlule Isolezwe labika ngodaba lukaMnuz Funokwakhe Ntuli ( 52) obanga ikamelo nendodakazi yakhe endala uNksz Bangeleni Ntuli ( 32) nethi akabuyele ezintombini zakhe ngoba wabalaxaza bebancane engabondli. Indlela yokukhanda itshe lomsoco nomdlandla eliphakelwa izimbuzi Le ncwadi ichaza iphinde ikhombise izithombe zokwakhiwa kwentshe lomsoco elinikwezwa liphakelwa izimbuzi. Bawo wethu waseZulwini, siyaKubulela ngale ntsasa ngenxa yokulunga nenceba yaKho, ngokusinika ilungelo lokuhlanganisana apha kwakhona, iseyimini enye kweli cala lenguNaphakade elikhulu, ukuza kunqula Lowo uthandekayo, iNkosi uYesu Kristu. Okwenzeke ku- ANC kunomlando omude emaqenjini noHulumeni abaholwa ngamaqembu ombangazwe e- Afrika nasemhlabeni kuhlaziya ‘ I- ANC ayilalanga iguqe ngamadolo, ” lena yinkulumo ekhulunywe ngelinye lamalungu okuqina kaKhongolose. Manje phakamisa isandla sakho.
Lelitshe lomsoco akufanele liphakelwe izimbuzi lilodwa kufanele kubekhona okunye ukudla ezikutholayo. Kukho imihlaba engenanto ehleli nje kweli loMzantsi Afrika ekufuneka isetyenziswe ukutyala imithi ukuze kukhuselwe indalo ngoku banzi, logama abantu bezakuba bexhamla ngokufumana iziqhamo nezinye izinto, ” watsho uZokwana.

Isolezwe lazifikela mathupha kulo muzi nalapho lazibonela ukujikijelana ngamazwi ayiziswana phakathi kukaNtuli nendodakazi yakhe. Hluza indatshana esihloko sithi Bafanele ukugcotshwa etholakala encwadini ka from AFL 1502 at University of Johannesburg.

Imsola ngokuthi wabhunguka. ISIULU ULImI LOKWENGEZA LOKUQALA AmABANGA 7- 2 ISITATImENDE SENQUBOmGOmO yOHLELO LOKUFUNDA NOKUHLOLA DISCLAIMER In view of the stringent time requirements encountered by the Department of Basic Education to effect the necessary editorial changes and layout.
IKAMELO-ELIHLAZA-OKWEDLULELE-LOKUHWEBA-OKUKHETHWA-KUKHO