Ukuthi ungabheka kanjani umkhuba ekuboneni ngaphambili - Ekuboneni ungabheka

KukaNkulunkulu kwalabo abakhethiwe kungukwazi ngaphambili ukuthi bazozikhethela kanjani mayelana nosindiso. Sifundani kule ndaba?

* IHHOLO lesikole ligcwele phama. Lolulwazingaphambili aluphoqi ukukhetha kwabo njengalokho nomama azi ngaphambili ukuthi ingane izokhetha ikhekhe likashokoledi kunemifino kungasho ukuthi Ukwazi kwakhe kuphoqe ingane ukuba ikhethe kanjalo.
Nganginomuzwa wokuthi babengihleka ngaphakathi. Ngingaba Kanjani Isikhulumi Esihle?

Ngokuchaza ukuthi impilo yayimnandi kanjani ngesikhathi eshada, akhulume This preview has intentionally blurred sections. ’ Lapho uqala ukubhekana neqiniso lokushonelwa umama noma ubaba, ungase uphoqeleke ukuba ubhekane nemizwelo ongakaze ube nayo.


Kwele Namibia kulabantu abalosiko lokutshintshana omkabo ukuze baqinise imitshado yabo. U- abrahama waba kanjani umngane kankulunkulu?

Uzwa kubizwa igama lakho ngombhobho, futhi wonke amehlo. Ukuthi ungabheka kanjani umkhuba ekuboneni ngaphambili.
Lowo oyigezayo kufanele akhulume ngesikhathi igezwa ingane ukuthi amadlozi awasuke kuyo, iyaqaqeka ingabe isaba nalesosici ebese sisoleka ukuthi sikhona kuyo. Umkhondo: genesise 12: 1; 22: 1, 2.


Abanye bathi kumele igezwe ngezibi. Manje lawo mathemba aseshabalele, akushiya udabukile, ukhungathekile noma ucasukile.
Ingane bayigeze ngotshwala lwesintu ukuyikhulula kulokho. “ Ngangicabanga ukuthi abantu babewabona wonke amaphutha ami nokuzinyeza kwami.

Kufanele ubaba noma umuntu omdala ekhaya ashweleze emsamo. Sign up to view the full version.
Kunini lapho kwakunzima khona ngo- abrahama ukuba alalele ujehova? Kwakungelula ukugxila enkulumweni yami.

WASHINGTON DC — Kambe ikhona na indoda engavuma ukuthi umkayo aye emacansini leyinye indoda? ‘ Ingabe Ngiphile Kahle? Ujehova wabona ukuthi u- abrahama wayengumngane wakhe oqotho, ngakho wamvikela u- isaka futhi wenza inzalo ka- abrahamayaba isizwe sakwa- israyeli. Ungabhekana kanjani nemizwelo yokucindezeleka ebangelwa ukushonelwa umzali?

We would like to show you a description here but the site won’ t allow us.

UKUTHI-UNGABHEKA-KANJANI-UMKHUBA-EKUBONENI-NGAPHAMBILI