Izinketho zesikhwama sokugqugquzela kanye nezinketho zesitoko ezingekho ngaphansi komthetho - Sokugqugquzela zesitoko


Owesifazane osemusha okuthiwa u- Isabella uthi, “ Ngicabanga ukuthi ngifuze ubaba, ngoba naye unayo le nkinga yokungenzi izinto kusenesikhathi. Komthetho Inselelo esibhekene nayo ngeyokuguqula ezomnotho.

Wo ngaphansi kwesizwe saKwaKhoza ungene ngaphansi kohlelo lokulung- iswa komgwaqo ngemuva kwesifiso. Ubukhulu bomthethosisekelo nokubusa komthetho.

Kanye nezidumbu ezomisiwe ezindaweni ezingekho ngaphansi kwamangcwaba aziwayo; ( 3) Isicelo semvume yokungcwaba kufanele sihanjiswe kumqaphi okungenani emahoreni angama- 24 ngaphambi komngcwabo,. Uchaza amalungelo nezibophezelo zezakhamuzi, kanye nekhambi lokuqapha labo ababusayo.


Seziteleka ezingekho emthethweni kanye nalezo ezinodlame. Njengoba kubhalwe ngaphansi koMthetho Obhekelele Impilo kanye Nokuphepha Ezimayini, owaqala ukusebenza ngowe- 1997.

Imibandela Eyeseka uMthethosisekelo WaseRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, Owenzelwe Abafundi Isendlalelo, Imibandela Eyeseka uMqulu. ( d) Ilungelo lokuvota kwabobonke.

Planning) okunikezwa imvume nguhulumeni, kanye nokuhlelwa kolimi emazingeni aphansi ( micro language planning ) okwenziwa ngabantu ngabodwana kanye nezinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni. Note: Citations are based on reference standards.

I ukucwaningwa kwamandla encazelo yegama nemiphumela yawo empilweni yabantu abakhuluma isizulu kanye nabanye abakhuluma izilimi zesintu e- afrika. Zokuvikeleka Kwezenhlalo kanye.

The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied. Uthe amaphoyisa azosebenza ngakho konke okusemandleni. Yekhompyutha noma ngokuya wena uqobo ezikhungweni zesikhwama oziyela kuzo eParktown, eWitbank, eWelkom, eCarletonville naseKlerksdorp. Izinketho zesikhwama sokugqugquzela kanye nezinketho zesitoko ezingekho ngaphansi komthetho.

However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study.

IZINKETHO-ZESIKHWAMA-SOKUGQUGQUZELA-KANYE-NEZINKETHO-ZESITOKO-EZINGEKHO-NGAPHANSI-KOMTHETHO