Izimpawu zokuhweba ezihamba ngamaphesenti - Zokuhweba izimpawu


Umnenke embhedeni wakho 5. Isinyathelo sesihlanu Gobisa isilwane ngamadolo ukuze singakukhahleli.

Izimpawu zobungozi. Thatha insimbi yesibili.


Zontathu lezizimpawu zithi hamba uyolungisa uma kuyi ABS isuke ikutshela ukuthi hamba uyokhanda iziqhobosho ezilekelela ukuthi imoto ingashishilizi uma kufanele ime ngokushesha ikakhulukazi esimweni somgwaqo omanzi. Uphupha izingulube 3.

Izimpawu Zokuthi Kufanele Kwenziwe Umsebenzi Ziningi izimpawu abantu abakholelwa kuzona ukuthi zivela kwabaphansi njengokuthi: Umuntu ongasekho ubefika ngephupho emndenini wakhe uma esefuna umsebenzi lowo noma kukhona afuna ukukukhuluma nabo. Kusho ukuthi seyishe ngokwanele.

Uphawu lwe ABS, isipanela nophawu lwenjini. Ungayivivinya insimbi okhunini ukuthola ukuthi ishisa ngokwanele.

Ongqongqoshe bakahulumeni kwakungafanele bathuke. Izimpawu zokuhweba ezihamba ngamaphesenti.

Labahwebi badayisela abanye abahwebi. Uhanjwa wubukhuphe ebusweni 6.
IZIMPAWU ZESICHITHO 1. Lezi zindlela ezilula kakhulu zokuhweba forex ezifanele abaqalayo abaqala ukudayisa forex.

Isele embhedeni wakho 4. Izimpawu ezihambisana nezulu elinomvumbi nesiphepho Ukuduma kwezulu kuhambisana nombani, izikhukhula, isiphepho, isichotho kanye nezinkanyamba ( kuzimo ezedlulele). Empeleni, izinhlelo ezilula zokuhweba ze- forex zilula kakhulu ukusebenzisa futhi. Izimfuno ezihamba phambili kulomqulu yilezi ezilandelayo:.

Lemakethe inezindawana ezingu673 zokuhweba, kanye nabezingadi abangu50 abadayisa imikhiqizo yabo lapha. Bala 1, 2, 3 kancane.
IsiZulu Soqobo Gr6 Tracking & Planning. Asikuvezele izinto ezivame ukukunika izimpawu ezithi hamba uxwayile.

Isinyathelo sesithupha Thatha insimbi uyibeke esikhumbeni sesilwane amahlandla amathathu. Uphupha amasimba 2.

Izimpawu zokuloba, umenzi, isenzo nomenziwa, upelomagama nokuhlukaniswa kwamagama) 5 amahora IK P4 IY P4 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethula • Ukubhala i- athikile eya ephephandabeni • Ukuhlela indaba ngababili Ukulungiselela ukubhala Uhlaka. Izimpawu ezihambisana.

Ukulula akusho ukuthi lezi zindlela zangaphambili azizuzisi.
IZIMPAWU-ZOKUHWEBA-EZIHAMBA-NGAMAPHESENTI