Kungenzeka ukuthi abathengisi benze imali - Abathengisi imali

The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ. 9 Ningacabangi ukuba ningasho phakathi kwenu ukuthi: ' Sinobaba.

Kungenzeka ukuthi abathengisi benze imali. Ngoba wayefuna ukuthi laye aphiwe uMoya oyiNgcwele ukuze azuze imali ngawo,.
Abathengisi ethempelini 12 Emva kwalokho wehlela eKapenawume. Esesithathu isizathu kodwa esingabathokozisanga abathengisi labo.
Wanginika amathalenta amahlanu. + “ Nakuba izono zenu kungenzeka ukuthi zibomvu klebhu, zizokwenziwa zibe mhlophe njengeqhwa; + nakuba kungenzeka ukuthi zibomvu njengendwangu ebomvu okwegazi, zizoba njengoboya.
18 Kepha obamukele lalinye waya wemba emhlabathini, wayifihla imali yenkosi. Zu Kungenzeka ukuthi abathengisi ababazi ukuthi la ma- codex anenani elikhulu kangakanani babewadabula bawathengisele abantu abahlukene eyizicucu ezihlukene.

18 “ Wozani, manje, masilungise izindaba phakathi kwethu, ” kusho uJehova. Abathengisi abazimele benza umsebenzi omkhulu wokuthenga izimpahla.

31 Njalo njengalokho lithanda ukuthi abantu benze kini, lani yenzani njalo kubo. One kungenzeka kulindeleke ukuthi ngabe isikhokhiwe imali inkonzo enjalo,.

Kufuneka uqaphele yonke ingozi ejongene nokuthengiswa kwamanye amazwe kwaye ufune iingcebiso kumcebisi wezezimali ozimeleyo ukuba unakho ukungathandabuzeki. 36 Waphinda wathuma ezinye izinceku eziningi kunezokuqala; benze njalo nakulezo.

Ngacambalala lapho ukuthi ngilale: ngathi ngilele ngaphupha iphupho. Njengesiphumo sokwenza iqela lofundo- nzulu, benze iqela lokuthenga imichiza.
Ikhono lalabo abasebenzisa okuthile kokuthi bacele, baphathe, benze,. Ezinye kungenzeka zife.

Njalo alisoze lahlulelwe. Kufumana oMacDonald nabanye abathengisi abakhulu bokutya neziselo ezi.


METRO Iphephandaba lakho laMAHHALA 24 Agasti - 6 Septhemba ezasegagasini ROMITA HANUMAN- PILLAY ABAFUNDI abaqhamuka ezikoleni ezahlukahlukene. Ngoba kalazi ukuthi inkosi yendlu izafika nini.

24 Ngoba kuzavuka okristu bamanga labaprofethi bamanga, benze izibonakaliso ezinkulu. Ungakubika kanjani ocabanga ukuthi kungenzeka kwephule inkambiso elungile, okufaka nokuthi wenziwa kanjani umbiko ofihlekile ngaphandle kokunikeza igama lakho.


Abathengisi ethempelini. Kungenzeka ukuba unako ukuxhasa ukulahleka kweminye okanye yonke imali ekutyala ngayo okokuqala kwaye akufanele utyalomali imali ongenakukwazi ukuyilahleka.

Ngculaza ukuze benze i- whoonga. Source: government Kusobala ukuthi fanele sitshale kakhulu imali.

Ozodinga ukuthi benze. Lokhu kungenzeka njalo kanye nangendlela yokulandelanisa.
En In, it was purchased by a Swiss antiquities dealer. Lokhu- ke kungayehlisa imali engenile lapho othola ukuthi lezozithuthi ezikhona zingayisebenzisa ukuze zihlangabezane nalokho okuyimigomo yomphakathi njengokubhekela izidingo zaleyomiphakathi esezindaweni eziqhelile kwabanye abantu futhi othola ukuthi yonke into iyabiza khona.


Eyiyenga, uba kungenzeka, iNkosi ukuthi ithambe ithenge ezinye izinto zakhe eziyize. Impahla, lohlobo eliphethwe ngayo namhlanje, lusimeme embangweni phakathi konxiwankulu nabasebenzi abaholelwayo.

35 Waseqhubeka ibangana, wawela emhlabathini, wakhuleka ukuthi, uba kungenzeka, kudlule kuye lelihola. Kuyaye kuthi lapho sekufanele ukuthi kusetshenziswe imali lapho kuthengwa lokho.

36 Wathi: “ Aba, Baba, konke kungenzeka kuwe; ake ususe kimi lesi sitsha,. Abathengisi Korayshi bakhexa futhi wambuza ukuthi kungani wayenze.


Imali kubakhangisi ngokuchofoza kuzikhangiso ngokukhwabanisa,. IzAga 10: 19) Ngakolunye uhlangothi, kungenzeka ukuthi kunendaba esaziyo ukuthi iyiqiniso, kodwa lokho akusho ukuthi kufanele sikhulume ngayo.


Uma une- HIV, ungakwazi ukuqinisekisa ukuthi umntanakho akabi nayo. Kunemibiko yokuthi abathengisi.

Iwesenzakalo, igama lomsebenzi wezempilo uma kungenzeka,. Nawe ikusasa awulazi ukuthi likuphatheleni kungenzeka udinge usizo lwabo kusasa.

12 Sebebuthene labadala, benza icebo, banika abebutho imali enengi, 13 besithi: Kalibokuthi:. Ngokwesibonelo, ingase ingasithinti thina leyo ndaba, noma kungabonisi umusa ukukhuluma ngayo.
27 ngakho ngabe ubekile imali yami ebhanga. Ngoba befuna ukuhola imali eyanele ukuze bondle imindeni yabo emuva emakhaya.

“ Abathengisi bendawo. Umbiko uveze ukuthi imali.


Kodwa khumbula ukuthi amasevisi ethu ancike kumakhukhi ukuze asebenze kahle,. 31 Njalo njengalokho lithanda ukuthi abantu benze kini.

Amandla okusebenza enzela unxiwankulu imali: imali yilempahla exhaphaza umsebenzi oholelwayo, imali, ayandi ngaphandle kwesimo esiletha uhele olusha labasebenzi abazoxhashazwa kabusha. Ezinhliziyweni zabo, ayazi lutho babengeke njalo benze kuzolimaza Abrahama ngoba.

Le Inqubomgomo Yobumfihlo yenzelwe ukukusiza ukuthi uqonde ukuthi uluphi. Ngenxa yalokhu, kungenzeka kube nokubambezeleka phakathi.
The Amara On Demand team is looking for native speakers of Japanese, Hindi, and Korean for help with special paid projects.
KUNGENZEKA-UKUTHI-ABATHENGISI-BENZE-IMALI