Uma sicabangela imiphumela ehlukumezayo yokukhethwa kwamasheya - Yokukhethwa ehlukumezayo

N Uma ugcoba upende wezinzipho, musa ukuwufaka bese ushiya kanjalo kepha phinde ufake nopende wokuvikela izinzipho nowenza ukuthi upende wakhe uhlale isikhathi eside. Uma sicabangela imiphumela ehlukumezayo yokukhethwa kwamasheya.
Kubuye kwabhekwa isizathu esenze abantu abansundu bafune ukuba basebenzise amagama abaqanjwe wona ngokwesiNtu. Emandulo kwakuthi uma ijaha lingamithisa intombi lihlawuliswe inkomo okuthiwa yivulamlenze, linkomo yayiphelekezelwa ngezimbili ezenduna.

Ngike ngalalela uThabo Molefe odume ngelikaTbo Touch ngisuka e- OR Tambo Airport ngiya eNorth West, eSun City. ” kuqhuba u Mkhize.

Ummeli wakho unolwazi nobuchule bokukusiza ngokulungisele- la izincwadi ezidingekayo zokubika nokunakelela ukusingathwa kwempahla ngendlela efanele. Kwatholakala ukuthi isizathu ukusebenza kwethonya lencazelo yegama, okuthi uma lilibi kudaleke ububi elibhekise kubo.


Uma kwnzekile yasheshe yoma i- mascara, consisela kuyo amaconsi amathathu noma amane etiye ( green tea) elishisayo. Uyazi akahlonipisi noma ephuma ezindleleni zakhe ezingicikayo ngoba ufike angivove ngesende ukudinwa kuphelele emoyeni.

Angisho ngingananazi ukuthi uTbo Touch unekhono elimangalisayo lokusakaza. Adonse leshort yepyjama.
Ikheli lomemayo libhalwa ekugcineni ngenzansi Uma kuyoba umcimbi omkhulu izimemo zikhishwa kusasele amasonto amathathu,. Ucwaningo luklame ukuthi lubheke amagama abantu abangene nawo eNingizimu Afrika entsha ebusa ngokwentando yeningi.

Wefa ngokukhipha iNcwadi Yokwabiwa Kwefa ( uma impahla yomufi iyinani elingaphezu kuka- Rnoma iNcwadi Yokugunyaza ( uma impahla yomufi ingaphansi kwenani elingu- R250 000). Umuntu uma esedle ezikaFaro uyahluleka ukuziphatha futhi wenza izinqumo ezingagcina zinomthelela omubi empilweni yakhe.


IsiFunda sase Zululand asigci- nanga e Vryheid ngemicimbi yo- kuqwashisa nokukhumbula abathintwa igciwane njengoba siphinde savakashela umpha-. Besekuthi intombi zonke zomdeni zihlawulwe ngembuzi elithokazi.

AYIKHO into emnandi njengokulalela umsakazo uma ushayela, ikakhulukazi ibanga elide. Ngaleyo ndlela azothuthuka amakhono ethu, zithuthuke izindlela esifunda sifundise ngazo, ibe mihle imiphumela yethu kanjalo sithuthuke nesizwe.

Induna yayihlawulwa ukungcoliswa kwendawo yayo.

UMA-SICABANGELA-IMIPHUMELA-EHLUKUMEZAYO-YOKUKHETHWA-KWAMASHEYA